Autor/a: Carina Siqués

Director/a: Dr. Ignasi Vila Mendiburu

Universitat de Girona

Año: 2008

Ψ Texto completo

Producciones:

Siqués, C. & Vila, I. (2014). Discursive strategies and learning of the school language: an ethnographic study in a classroom with high ethnic and linguistic diversity. Cultura y Educación, 26, 349-376.

Vila, I. i Siqués, C. (2013). Les llengües de l’alumnat dins del sistema educatiu català als inicis del segle XXI. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 60, 18-27.

Siqués, C., Perera, S. y Vila, I. (2013). Variables implicadas en la adquisición del catalán en las aulas de acogida de educación primaria de Cataluña. Un estudio empírico. Anales de Psicología, 28, 444-456.

Vila, I. i Siqués, C. (2012). Pràctica educativa i desenvolupament de la llengua escolar. Pedagogia i Treball Social, 3, 30-45.

Vila, I. i Siqués, C. (2012). Ús de llengües, coneixement del català i resultats acadèmics. Perspectiva Escolar, 365, 9-14.

Siqués, C., Vila, I. y Perera, S. (2009). Percepciones y actitudes del alumnado extranjero y del profesorado: un estudio empírico en las aulas de acogida de Cataluña. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 7(1), 103-132.

Vila, I. Canal, I., Mayans, P., Perera, S., Serra, J.M. y Siqués, C. (2009). Las aulas de acogida de la educación primaria de Cataluña el curso 2005-2006: sus efectos sobre el conocimiento de catalán y la adaptación escolar. Infancia y Aprendizaje, 32(3), 307-327.

Vila, I.,  Perera, S., Serra, J.M. i Siqués, C. (2008). Les aules d’acollida de l’educació primària de Catalunya: algunes dades de l’avaluació del Curs 2005-2006. En ICE Josep Pallach (Ed.), Nouvinguts, fins quan? La incorporació de l’alumnat estranger nouvingut al curriculum ordinari (pp. 235-246). Girona: Documenta Universitaria.

Vila, I.,  Oller, J., Perera, S., Serra, J.M. y Siqués, C. (2008). Lengua inicial y adquisición del catalán en las aulas de acogida. En E. Diez-Itza (Ed.), Estudios de Desarrollo del Lenguaje y Educación (pp. 199-210). Oviedo: ICE dela Universidad de Oviedo.

Serra, J.M., Perera, S., Siqués, C., Mayans, P. y, Canals, I. (2008). Adaptació escolar, actituds i aprenentatge del català en l’alumnat de les aules d’acollida de Primària i Secundària a Catalunya (Curs 2005-2006). Caplletra, 45, 153-183.

Vila, I., Canal, I., Mayans, P., Perera, S., Serra, J.M., Siqués, C. (2007). Les aules d’acollida de l’educació primària i secundària obligatòria de Catalunya: un estudi comparatiu. Catalan Review, 21(1), 351-380.

Siqués, C. y Vila, I. (2007). Linguistic plurality and the learning of the school language. En: P. Cuvelier, T. du Plessis, M. Meewis and L. Teck (Eds.), Multilingualism and Exclusion. Policy, practice and prospects (pp. 181-196). Pretoria: Van Schaik.

Be Sociable, Share!