Autor/a: Mònica Querol Coronado

Director/a: Dr. Ángel Huguet Canalís

Universitat de Lleida

Año: 2011

Ψ Texto completo

Publicaciones:

Janés, J., Huguet, Á. i Querol, M. (2008). Una aproximació a les actituds envers el català i el castellà de l’alumnat nouvingut a Catalunya. En AAVV Nouvinguts, fins quan? La incorporació de l’alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari (pp. 185-193). Girona: Institut de Ciències de l’Educació – UdG.

Huguet, Á., Chireac, S.M., Janés, J., Lapresta, C., Navarro, J.L., Querol, M. y Sansó, C. (2008). La educación bilingüe. ¿Una respuesta al Aragón trilingüe?. Revista de Psicodidáctica, 13(2), 13-31.

Lapresta, C., Huguet, Á., Janés, J. y Querol, M. (2008). Actitudes lingüísticas del alumnado en contextos plurilingües y pluriculturales. El caso de Cataluña. En E. Diez-Itza (ed.). Estudios de desarrollo del lenguaje y educación (pp. 219-228). Oviedo: ICE Univesidad de Oviedo.

Be Sociable, Share!