Theses

Applied filters:
Defended
Year: 2011
University: Universitat de Lleida
Reset filtering

Results:1

Search on thesis archive:

Filters:

Show only defended thesis | Show only not defended thesis

Year:
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
University:
| Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat de Barcelona | Universitat de Girona | Universitat de Lleida | Universitat Ramon Llull | Universitat Rovira i Virgili |

La relació entre actituds i competències lingüístiques entre l’alumnat d’origen immigrant a Catalunya. Un estudi a l’Educació Secundària Obligatòria

Author: Mònica Querol Coronado
Director: Dr. Ángel Huguet Canalís
University: Universitat de Lleida
Year: 2011
Papers produced:

Janés, J., Huguet, Á. i Querol, M. (2008). Una aproximació a les actituds envers el català i el castellà de l’alumnat nouvingut a Catalunya. En AAVV Nouvinguts, fins quan? La incorporació de l’alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari (pp. 185-193). Girona: Institut de Ciències de l’Educació – UdG.

Huguet, Á., Chireac, S.M., Janés, J., Lapresta, C., Navarro, J.L., Querol, M. y Sansó, C. (2008). La educación bilingüe. ¿Una respuesta al Aragón trilingüe?. Revista de Psicodidáctica13(2), 13-31.

Lapresta, C., Huguet, Á., Janés, J. y Querol, M. (2008). Actitudes lingüísticas del alumnado en contextos plurilingües y pluriculturales. El caso de Cataluña. En E. Diez-Itza (ed.). Estudios de desarrollo del lenguaje y educación (pp. 219-228). Oviedo: ICE Univesidad de Oviedo.


Defended on 2011-09-22

URL Link