Per al vostre coneixement i efectes us informem del CALENDARI I PROCEDIMENT de la Matrícula de Doctorat (EEES) del curs 2014/2015 (2n. Període).

CALENDARI: (2N. PERÍODE DE MATRÍCULA del Doctorat (EEES) del curs 2014/15)
• Dates: Del 17 de febrer al 17 de març de 2015 (Només Dilluns, Dimarts i Dijous)
• Horari: De 9.30 a 13.30h
• Lloc: Secretaria d’Estudiants i Docència Facultat de Psicologia

ALERTA!!!!: ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA (AMB ACCÉS AMB TITULACIONS ESTRANGERES): FINS AL 16 DE FEBRER DE 2015

PROCEDIMENT:

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA (AMB ACCÉS AMB TITULACIONS ESPANYOLES)
Documentació a aportar:
• Imprès de matrícula degudament emplenat i signat pel doctorand/a i amb el vistiplau del coordinador del Doctorat.
• Document de Compromís signat pel coordinador/a del Doctorat, director/a de la tesi doctoral i doctorand/a.
• Fotocòpia DNI/NIE/Pasaport
• 2 Fotos (tamany carnet)
• Tota la resta de documentació segons els estudis previs cursats.
• Si s’escau, Credencial o Resolució d’obtenció de Beca (FI, APIF, FPU, ADR, etc).

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA (AMB ACCÉS AMB TITULACIONS ESTRANGERES)
Documentació a aportar:
• Imprès de matrícula degudament emplenat i signat pel doctorand/a i amb el vistiplau del coordinador del Doctorat.
• Document de Compromís signat pel coordinador/a del Doctorat, director/a de la tesi doctoral i doctorand/a.
• Fotocòpia DNI/NIE/Pasaport
• 2 Fotos (tamany carnet)
• Tota la resta de documentació segons els estudis previs cursats.
DATA MÀXIMA DE MATRÍCULA: 16 DE FEBRER DE 2015

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER SEGONA VEGADA
Documentació a aportar:
• Imprès de matrícula degudament emplenat i signat pel doctorand/a.
• Resolució de l’Admissió del Projecte de Tesi Doctoral (Pla de Recerca)
• Si s’escau, Credencial o Resolució d’obtenció de Beca (FI, APIF, FPU, ADR, etc).
Observacions: Recordeu que, d’acord amb la Normativa de Doctorat (EEES) de la UB, l’admissió del projecte de tesi doctoral s’ha tingut que fer en el mateix curs acadèmic en el qual s’hagi realitzat la primera matrícula del doctorat.

ALUMNAT QUE ES MATRÍCULA PER TERCERA O MÉS VEGADES
Documentació a aportar:
• Imprès de matrícula degudament emplenat i signat pel doctorand/a.
• Informe de seguiment anual d’elaboració de la tesi doctoral. (l’informe s’ha tingut que fer entre el 1/10/2013 al 30/9/2014).
• Si s’escau, Credencial o Resolució d’obtenció de Beca (FI, APIF, FPU, ADR, etc).

La matrícula del curs 2014/15 no es podrà fer si, en el moment de formalitzar la matrícula, el doctorand/a no aporta a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Psicologia la documentació abans esmentada, atès que l’aplicació informàtica de la UB que gestiona la matrícula i els expedients dels doctorats EEES, ens exigeix introduir les dades indicades.

==================================

Informació, imprés de sol•licitud de matrícula, documentació a aportar, etc. es pot obtenir a les pàgines web següents:

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca
http://www.ub.edu/psicologia/ca/informacio-general/doctorat-adaptat-a-l-espai-europeu-d-educacio-superior-eees

Preus de Matrícula, curs 2014/2015
• Accés al Doctorat EEES mitjançant Màster Universitari : 542,04.-€
• Accés al Doctorat EEES mitjançant DEA: 261,93.-€

Be Sociable, Share!