En data 11 de desembre de 2019, s’ha publicat en el DOGC la convocatòria dels processos selectius per a les places de lector en el marc del Pla Serra Húnter (Convocatòria núm. 2019/D/LEM/CL/4).En aquesta convocatòria el Departament ofereix una plaça del perfil de Psicologia Evolutiva i de l’Educació (UAB-LE-8007) a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Totes les persones interessades en prendre part en aquests concursos, hauran de formalitzar la corresponent sol·licitud a través del formulari que està disponible a la pàgina web  de la Universitat (convocatòries).

La documentació que caldrà adjuntar al formulari és la següent:

  • Fotocòpia del document d’identitat
  • Títol de doctor o doctora, o resguard d’haver sol·licitat el títol
  • Acreditació o informe favorable ANECA/AQU.
  • Currículum vitae complet, en format lliure.
  • Document on s’especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més valuoses de la persona sol·licitant (articles, llibres, patents…) d’acord amb el model que es troba a la pàgina web de la universitat.
  • Una breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina), d’acord amb el model que es troba a la pàgina web de la universitat
  • Una declaració succinta dels seus interessos docents i de recerca en consonància amb l’àmbit de cl contracte ofert per als propers 5 anys. El document no excedirà les sis pàgines, d’acord amb el model que es troba a la pàgina web de la universitat.

El termini de presentació de sol·licituds, 20 dies hàbils, finalitza el proper 14 de gener de 2020. 

Atesa la composició de les Comissions de Selecció, es recomana que la documentació estigui, com a mínim, en llengua anglesa.

Més informació

Be Sociable, Share!