Termini de presentació: del 17 de gener a l’11 de febrer de 2022.

Requisits: veure base 4.1 de la convocatòria.

Aplicació de sol·licitud:

APLICACIÓ DE SOL·LICITUD UB

2. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) En cas d’estudis no cursats a la UB, inclosos els duts a terme a l’estranger: còpia del certificat acadèmic personal dels estudis universitaris cursats (grau, llicenciatura, màster)

b) En cas d’estudis cursats a l’estranger: declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació i Formació Professional de la nota mitja

c) Currículum segons el model CVN del GREC, en què s’enumerin els mèrits al·legats que el candidat consideri convenients. Model CV

d) Breu descripció del pla o projecte de recerca en què es faci referència expressa als mèrits vinculats al projecte, definits en els criteris de priorització. Model descripció projecte

e) Informe del director o directora de tesi referent al pla o projecte de recerca de la persona sol·licitant, amb el vistiplau del coordinador o coordinadora del programa de doctorat

Model informe director

Així mateix, també han d’emplenar el formulari publicat a la plataforma del Banco Santander:

APLICACIÓ SANTANDER

Aquelles persones que, tot i haver sol·licitat l’ajut, no emplenin el formulari del Banco Santander en restaran excloses. De la mateixa manera, qui empleni només la sol·licitud a través del Banco Santander també en serà exclòs.

+ informació  http://www.ub.edu/beques/3rcicle/PREDOCSUB/solicitud.html

 

Be Sociable, Share!