Accés, selecció i matrícula

Perfil d’accés

El perfil d’ingrés és el d’una persona amb formació acadèmica en Psicologia de l’Educació, en Psicologia o en Educació a nivell de llicenciatura o de grau o, en cas de disposar d’una altra titulació de grau o llicenciatura (Ciències de l’Educació, Didàctiques, Lingüística, Comunicació i Educació o afins), es requereix experiència professional contrastada en l’àmbit de la Psicologia o de l’Educació durant almenys tres anys.

Criteris de valoració de mèrits (puntuació màxima):

1. Curriculum vitae (7):

 • Estudis realitzats: grau en Psicologia, Ciències de l’Educació o un grau i un màster especialitzat en Psicologia de l’Educació o equivalent (3), grau en Didàctiques, Lingüística, Comunicació i Educació o afins (1), altres graus d’accés (1)
 • Altres estudis afins (cursos, seminaris…) (1)
 • Domini d’idiomes: mínim anglès nivell B2 (1) i espanyol nivell B2 per a estudiants de països de parla no espanyola
 • Relació laboral o de col·laboració amb un equip participant en el MIPE (1)
 • Altres mèrits i experiència laboral en l’àmbit de Psicologia de l’Educació (1)

2. Expedient acadèmic de la titulació d’accés (2):

 • Realització d’assignatures afins amb una qualificació de notable o superior (1)
 • Rendiment global de notable o superior (1)

3. Carta de motivació i interessos pel MIPE (1)

Una vegada valorades les sol·licituds, la Comissió de coordinació del MIPE informa a les persones candidates de la resolució de la seva sol·licitud, així com publica en la web del MIPE una relació anònima de les resolucions.

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període: del 2 d’abril al 26 de maig del 2024.
Resolucions: segona setmana de juny.

Segon període: del 27 de maig al 21 de juny del 2024.
Resolucions: segona setmana de juliol.

Tercer  període: del 1 al 15 de juliol del 2024.
Resolucions: primera setmana de agost.

Accés al formulari de inscripció: https://web.ub.edu/es/web/estudis/w/masteruniversitario-m0m10?preRegistration

Avisos

Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció en el màster, haurà d’abonar-se una taxa de 30,21 euros. Només es tindran en compte les sol·licituds de preinscripció en les quals s’acrediti el pagament d’aquesta taxa. Taxa obligatòria: només es tramitarà la devolució si el màster no s’arribés a impartir.

Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d’accés i acreditin el reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud d’inscripció

La següent documentació haurà de ser adjuntada mitjançant el formulari de preinscripció, en format PDF i grandària màxima de 3 MB. Aconsellem utilitzar el programa “smallpdf” abans de carregar els arxius per a minimitzar el seu pes.

 • Curriculum vitae, fent esment exprés del coneixement de llengües i del grau de domini de les TIC
 • Còpia del DNI, passaport o cèdula d’identitat
 • Carta de motivació dirigida a la coordinadora general del MIPE on s’exposin els motius pels quals interessa cursar el màster (màxim 2 pàgines)
 • Certificat acadèmic de notes del Grau o Llicenciatura (relació de les assignatures cursades durant els estudis de grau o llicenciatura i de postgrau i qualificacions obtingudes en cadascuna d’elles).
 • Certificat d’equivalència nota mitjana (únicament candidats amb titulació estrangera) https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros
 • Títol de Grau o Llicenciatura, en defecte d’això, còpia del resguard d’aquest. En el cas que encara no estiguin els estudis finalitzats i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2023, adjuntar llavors el certificat de notes actualitzat. Indicar aquesta situació en la carta de motivació perquè la coordinadora ho tingui en compte.
 • Títol d’anglès nivell B2 (marc comú europeu de referència per a les llengües) o equivalent.
 • Títol d’espanyol nivell B2 (Marc comú europeu de referència per a les llengües) o equivalent per a estudiants que provinguin de països de parla no espanyola.

La documentació s’enviarà a la corresponent Comissió de coordinació del MIPE i serà avaluada juntament amb la resta de candidatures. Ens posarem en contacte amb cadascun dels candidats tan aviat com es produeixi la resolució.

Informació administrativa i matrícula

Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Psicologia
Universitat de Barcelona
Edifici Ponent – Planta baixa
Passeig Vall d’Hebron, 171 · 08035 Barcelona
Tel.: (+34) 933 125 009 · Fax: (+34) 934 021 427

Correo electrónico: mastersoficialspsico@ub.edu

Be Sociable, Share!