Accés i selecció

D’acord amb l’establert en el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, per accedir al DIPE és necessari complir algun dels requisits següents:

  • Estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari.
  • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 hauran de ser de nivell de Màster.
  • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui d’almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació equivalents en valor formatiu als crèdits en investigació procedents d’estudis de Màster.
  • Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

Complementàriament, els títols universitaris oficials espanyols de Llicenciatura o Grau o d’un altre país integrant de l’espai Europeu d’Educació Superior, així com els títols obtinguts conforme a sistemes educatius estrangers, que s’exigeixen per accedir al DIPE són els de els estudis de: Psicologia, Pedagogia, Ciències de l’Educació, Psicopedagogia, Formació del Professorat, Educació Social, Lingüística, Sociologia, Antropologia, Comunicació audiovisual i equivalents (prèvia valoració de l’expedient acadèmic dels candidats i candidates per part de la Comissió Acadèmica del DIPE). Així mateix, en el que concerneix als estudis de Màster, el títol de referència del DIPE és el Màster oficial Interuniversitari de Psicologia de l’Educació –MIPE.

No obstant l’anterior, la Comissió Acadèmica del programa, atenent als documents acreditatius que presentin els candidats sobre els seus coneixements, formació i experiència prèvia en Psicologia i Educació, podrà establir excepcions a aquestes exigències específiques sempre que es compleixin els requisits legals vigents per a l’accés dels programes de doctorat. En aquests casos, i d’acord amb l’establert en l’article 7.2. del Reial decret 99/2011, la Comissió podrà requerir als estudiants admesos que cursin uns complements de formació corresponents a crèdits del MIPE.

Admissió i valoració de mèrits

Prèviament a l’inici del curs, la Comissió Acadèmica del DIPE farà públic el nombre de places disponibles al programa. La Comissió, atenent als documents acreditatius que presentin els candidats sobre els seus coneixements, formació i experiència prèvia, valorarà els seus mèrits en funció de:

  • el seu expedient acadèmic
  • els seus coneixements previs sobre psicologia, educació i psicologia de l’educació;
  • el seu nivell de coneixement de llengües estrangeres; i
  • la seva motivació pel programa i el grau d’ajust entre els seus interessos i les línies d’investigació.

Procediment de resolució

Una vegada valorats els expedients, la Comissió Acadèmica informarà per escrit als candidats del resultat i de la decisió relativa a la seva sol·licitud d’admissió al programa.

Be Sociable, Share!