Seguiment d’estudiants

Seguiment dels estudiants durant el desenvolupament del programa

El programa disposa de diversos mitjans i instruments per assegurar la qualitat, entre els quals destaquen el protocol previst per dur a terme el seguiment dels estudiants. El protocol d’actuacions, dissenyat amb la doble finalitat de realitzar un seguiment continuat de la trajectòria acadèmica dels estudiants i proporcionar informació útil i rellevant per a l’avaluació, revisió i millora progressives del programa, incorpora un conjunt d’instruments accessibles a través de la Comunitat virtual MIPE/DIPE.

El protocol contempla les fases, actuacions i instruments següents:

  • Al final del primer any de l’inici del programa i després de la inscripció del projecte de tesi doctoral: actualització del registre de dades personals; qüestionari individual amb opinions i valoracions sobre el procés d’elaboració del projecte de tesi doctoral i la seva engegada.
  • Cada dos anys fins a la presentació i defensa de la tesi: actualització del registre de dades personals; qüestionari individual de seguiment de la realització del treball de tesi doctoral.
  • Al final del programa i després de la presentació i defensa del treball de tesi doctoral: qüestionari individual amb opinions i valoracions sobre el procés seguit en l’elaboració de la tesi, així com suggeriments i propostes per a la seva millora.

Els resultats dels qüestionaris sobre el funcionament del programa es comuniquen personalment als estudiants i als directors i directores de tesis i són analitzats en les reunions de coordinació.

Be Sociable, Share!