Pla d’estudis

Distribució de crèdits

Les tres especialitats que conformen l’oferta formativa del MIPE s’articulen entorn de quatre tipus de matèries i assignatures: matèries i assignatures obligatòries, comunes i d’especialitat, matèries i assignatures optatives, pràctiques externes o d’investigació i treball de finalització del màster.

Per obtenir el títol de Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, els estudiants han d’aprovar un mínim de 90 crèdits de matèries i assignatures del Pla d’Estudis d’acord amb la següent distribució:

  • 18 crèdits corresponents a les matèries i assignatures obligatòries comunes;
  • 12 crèdits corresponents a les matèries i assignatures obligatòries en les especialitats d’Intervenció psicoeducativa i millora de les pràctiques educatives i Investigació psicoeducativa i 24 crèdits en l’especialitat d’Orientació psicoeducativa en educació secundària;
  • 36 crèdits corresponents a matèries i assignatures optatives en les especialitats d’Intervenció psicoeducativa i millora de les pràctiques educatives i Investigació psicoeducativa i 24 crèdits en l’especialitat d’Orientació psicoeducativa en educació secundària;
  • 14 crèdits corresponents a pràctiques externes o d’investigació;
  • 10 crèdits corresponents al treball final del màster.

A més, entre els  crèdits corresponents a les matèries i assignatures optatives,

  • un mínim de 12 han de triar-se entre les impartides per la Universitat de Barcelona,
  • un mínim de 12 crèdits han de triar-se entre les impartides per dues de les altres quatre universitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Ramon Llull i Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Els crèdits de les assignatures de nivell que hagin de cursar, si escau, els estudiants admesos al MIPE versaran sobre continguts relatius a processos psicològics bàsics, psicologia de l’aprenentatge humà, psicologia del desenvolupament, psicologia de l’educació i metodologia de la investigació psicològica i educativa, corresponents a assignatures de la titulació oficial de Grau de Psicologia. La Comissió de Coordinació del MIPE establirà en cada cas el contingut concret d’aquests crèdits atenent als coneixements previs dels estudiants i a l’organització dels estudis de Grau de Psicologia en la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

D’acord amb la normativa vigent, els estudiants poden cursar entre un mínim de 20 i un màxim de 60 crèdits cada curs acadèmic. Conseqüentment, i tenint en compte que el pla d’estudis del MIPE estableix l’obligatorietat de cursar 90 crèdits, el període mínim necessari per completar els estudis és de tres semestres.

Totes les assignatures s’ofereixen únicament en un semestre de cada curs acadèmic, amb l’única excepció de les pràctiques professionals externes, les pràctiques d’investigació i les tutories del treball de finalització de màster que s’ofereixen en els dos semestres.

Les sessions de classe presencial s’imparteixen a les instal·lacions de la universitat que ofereix l’assignatura; d’aquesta manera, són els estudiants els que es desplacen a una o altra universitat en funció de les assignatures matriculades. Els tres idiomes del màster –català, castellà i anglès– es combinaran per a facilitar la comunicació amb els estudiants de fora de Catalunya.

Assignatures i plans docents

_Matèries obligatòries
_Matèries optatives
_Pràctiques
_Treball final de màster

Calendari curs 2024-2025
Calendari curs 2023-2024
Professorat del programa

Reconeixement de crèdits

Criteris per al reconeixement i transferències de crèdits

Els criteris generals i la normativa d’adaptació, reconeixement i transferència de crèdits per a estudis en els ensenyaments oficials de grau i màster de la Universitat de Barcelona, elaborats seguint les directrius del RD 822/2021, de 28 de setembre (BOE 29 de setembre de 2021), van ser aprovats per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de data 22 de juny de 2022, i per Consell de Govern de 13 de juliol de 2022, i les posteriors modificacions que s’especifiquen en l’esmentada normativa que es pot consultar a través d’aquest enllaç: xxx

Criteris específics per al reconeixement de crèdits

Es valorarà l’experiència professional en orientació i assessorament en contextos educatius formals o no formals. Per dos anys treballats a temps complet es reconeixeran fins a un màxim de 13.5 crèdits, donant-se prioritat al reconeixement de pràctiques externes, per a aquelles persones candidates que en el seu exercici professional hagin actuat com a orientadores o assessores psicopedagògiques en aquests contextos, sempre que existeixi adequació o concordança de les destreses i habilitats adquirides durant l’acompliment professional amb les competències descrites en les guies docents de les assignatures per a les quals se sol·licita el reconeixement de crèdits.

Be Sociable, Share!