Màster d’Educació Secundària

D’acord amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, a Espanya l’exercici de les professions de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Màster. El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre (BOE núm. 287, de 28 de novembre), estableix les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari; i l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre (BOE núm. 312, de 29 de desembre), fixa els requisits respecte als objectius i la planificació dels ensenyaments del Màster d’Educació Secundària. En el que concerneix a l’especialitat d’Orientació Educativa, l’Ordre EDU/3498/2011, de 16 de desembre (BOE núm. 310, de 26 de desembre), defineix un pla d’estudis específic i planteja la possibilitat que altres títols oficials de Màster que acreditin, mitjançant el corresponent procés de verificació, l’adquisició de les competències recollides aquest pla d’estudis, puguin ser reconeguts com a equivalents al títol de Màster que habilita per a l’exercici de la professió de Professor d’Educació Secundària en aquesta especialitat.

En aquest context, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha avaluat favorablement, amb data 25 de juliol de 2019, el reconeixement per equivalència de l’especialitat del MIPE Orientació psicoeducativa en educació secundària al títol de màster que habilita per a l’exercici de la professió de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en l’especialitat d’Orientació Educativa.

Be Sociable, Share!