Màster d’Educació Secundària

D’acord amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, a Espanya l’exercici de les professions de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Màster. El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre (BOE núm. 287, de 28 de novembre), estableix les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari; i l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre (BOE núm. 312, de 29 de desembre), fixa els requisits respecte als objectius i la planificació dels ensenyaments del Màster d’Educació Secundària. En el que concerneix a l’especialitat d’Orientació Educativa, l’Ordre EDU/3498/2011, de 16 de desembre (BOE núm. 310, de 26 de desembre), defineix un pla d’estudis específic i planteja la possibilitat que altres títols oficials de Màster que acreditin, mitjançant el corresponent procés de verificació, l’adquisició de les competències recollides aquest pla d’estudis, puguin ser reconeguts com a equivalents al títol de Màster que habilita per a l’exercici de la professió de Professor d’Educació Secundària en aquesta especialitat.

En aquest context, la Comissió de coordinació del MIPE ha signat sengles acords de reconeixement de crèdits entre el MIPE i el Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària, especialitat d’Orientació Educativa, amb els responsables acadèmics dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona, respectivament. Els acords signats estableixen el procediment a seguir per formalitzar la sol·licitud i fixen les taules d’equivalències aplicables a:

  • els estudiants que, havent estat admesos a cursar el Màster en Educació Secundària, especialitat d’Orientació Educativa, a la UOC o en la UB, acreditin estar en possessió del títol oficial del MIPE.
  • els estudiants que, havent estat admesos a cursar el MIPE, acreditin estar en possessió del títol oficial de Màster en Educació Secundària, especialitat d’Orientació Educativa, atorgat d’acord amb els plans d’estudis vigents per a aquesta especialitat a la UOC i en la UB;

L’aplicació de les taules d’equivalències permet que els estudiants admesos a cursar el Màster en Educació Secundària, especialitat d’Orientació Educativa, a la UOC i en la UB, i que acreditin estar en possessió del títol oficial del MIPE, puguin arribar a obtenir el reconeixement de fins a 55 i 45 ECTS, respectivament, d’un total de 60, en funció de les matèries i assignatures del MIPE que figurin com cursades i superades en el seu expedient acadèmic.

Be Sociable, Share!