Objectius

Mitjançant el Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, les universitats que impulsen la iniciativa aspiren a:

 • Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i la investigació en els processos educatius en contextos i escenaris diversos.
 • Oferir als estudiants del programa un ampli ventall de línies d’investigació, avalades per grups d’investigació de referència de Catalunya, on puguin inscriure i desenvolupar el seu propi projecte de Tesi Doctoral, amb la garantia d’una orientació i supervisió especialitzades i rigoroses.
 • Compartir els recursos, tant intel·lectuals com a materials, dels grups d’investigació participants, amb la finalitat d’oferir als estudiants del programa un ventall major i més ric de possibilitats de formació en Psicologia de l’Educació.
 • Potenciar el desenvolupament i la difusió de les línies de treball dels grups d’investigació participants al programa mitjançant la col·laboració i l’intercanvi continuat.

Competències

Juntament amb les competències bàsiques i les capacitats i destreses personals que, d’acord amb l’ordenació vigent dels ensenyaments universitaris, garanteixen els estudis oficials de doctorat (Reial Decret 99/2011), el DIPE aspira a promoure en els estudiants l’adquisició i desenvolupament de les competències específiques següents:

 • Capacitat per gestionar coneixement i informació avançada sobre investigació en contextos i escenaris educatius diversos.
 • Capacitat per generar i gestionar coneixement útil en el desenvolupament de dispositius de planificació, disseny, anàlisi i intervenció en la pràctica educativa, tant en entorns presencials com a virtuals.
 • Capacitat per dur a terme reflexions i anàlisis en psicologia de l’educació utilitzant coneixement especialitzat, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual.
 • Capacitats relacionades amb l’ús de metodologies, procediments i instruments d’investigació psicològica i educativa.
 • Capacitats per recollir, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions i generar nous coneixements sobre una temàtica específica en l’àmbit de la Psicologia de l’Educació.
 • Capacitats comunicatives i lingüístiques implicades en l’activitat científica en el marc de la psicologia de l’educació.
 • Capacitats relacionades amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’activitat científica en el marc de la psicologia de l’educació.
 • Capacitat per dur a terme una acte-reflexió sobre les pròpies competències i necessitats de formació en l’àmbit d’investigació científica en la psicologia de l’educació.

 

Be Sociable, Share!