Organització i activitats

El DIPE està organitzat entorn de dos eixos: activitats de formació en investigació orientades a promoure en els estudiants el desenvolupament i l’adquisició de les competències generals i específiques del programa; i realització d’un treball original d’investigació conduent a l’obtenció del títol oficial de Doctor o Doctora.

Les activitats de formació en investigació versen sobre coneixements disciplinessis i metodològics en psicologia de l’educació i poden adoptar diferents formats (seminaris, cursos, tallers, participació en jornades i congressos, etc.). A l’inici de cada curs, la Comissió Acadèmica responsable del DIPE elabora i publica el programa i el calendari d’activitats de formació indicant, en cada cas, la seva naturalesa, format i obligatorietat per als estudiants. Amb caràcter general, i al marge de les variacions anuals, el programa d’activitats inclou dos seminaris permanents dedicats, respectivament, a: 1) revisar línies i treballs de recerca actuals d’especial rellevància en psicologia de l’educació en l’àmbit nacional i internacional, a càrrec dels equips i autors responsables; i 2) presentar, analitzar i debatre informes de progrés dels treballs de tesi doctoral, a càrrec dels estudiants.

Els estudiants del DIPE plantegen i realitzen el treball conduent a l’obtenció del títol de Doctor/a en el marc de l’activitat dels grups d’investigació que participen al programa i de les línies d’investigació que aquests grups desenvolupen. Els doctorands duen a terme el seu treball de tesi doctoral sota adreça i tutoria d’un dels professors o professores del programa.

Durant el primer any, els estudiants han d’elaborar un projecte de tesi doctoral i sotmetre-ho a la valoració de la Comissió Acadèmica del programa per a la seva admissió. Una vegada admès el projecte i nomenat el director/a i la comissió de seguiment de la tesi, els doctorands disposen d’un termini no superior a quatre cursos acadèmics per a la seva realització, si la tesi ha estat inscrita a temps complet, o l’equivalent si la tesi ha estat inscrita a temps parcial (per sota de les 20 hores setmanals de dedicació). Finalitzada l’elaboració de la tesi doctoral, i després d’haver recaptat els informes favorables del director de tesi i de la comissió de seguiment, així com l’autorització de la Comissió Acadèmica, té lloc l’acte públic de la seva presentació i defensa davant els membres d’un tribunal, que valoren el treball realitzat i decideixen sobre la idoneïtat del candidat per a l’obtenció del títol de Doctor.

Normativa reguladora dels procediments relatius a l’elaboració, defensa i avaluació de les tesis doctorals de la Universitat de Barcelona

Normativa de les activitats formatives del DIPE

Be Sociable, Share!