Grup de recerca en ensenyança i aprenentatge de la llengua escrita, LLEIRA • UB

Investigador principal:

Teberosky, Ana

Investigadors:

Arnau, Joaquim, Rivero, Magda; Ribera, Nuria; Portilla, Claudia; Ortega, Aneska; Caromina, Júlia.

Principals línies de recerca que desenvolupa al grup:

  • Competència lingüística i rendiment acadèmic
    • Pràctiques lletradas familiares i alfabetizació inicial
    • Aprenentatge del llenguatge i recursos multimodals
    • Ensenyança de la llengua escrita a escolars amb competencias limitades en la L2
    • Ensenyança integrada de llengua i continguts

Projectes:

Títol: Competencias lingüísticas y rendimiento académico de alumnos inmigrantes en aulas ordinarias

Entidad finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Inici: 2009 Fin: 2011.

Publicacions destacades del grup (últims 5 anys):

Arnau, J. (2011). “Ensenyar Història en una aula ordinària amb alumnes immigrats: un projecte de formació de professors”. En C. Escobar y L. Nussbaum (coord.),Aprendre en una altra llengua, Learning through another language, Aprender en otra lengua (pp. 185-202). Barcelona: UAB.

Arnau, J. (2009). La integració acadèmica i social dels alumnes nouvinguts a l’aula ordinària. Un estudi de casos. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Teberosky, A. y Sepúlveda, A. (2009). El texto en la alfabetización inicial. Infancia y Aprendizaje, 32(2), 199-218.

Teberosky, A. y Sepúlveda, A. (2009). Inmersión en libros y lecturas. Lectura y Vida, 30(1), 18-29.

Arnau, J., Ferrer, D. y Garriga, A. (2008). Catalán como Segunda Lengua. Innovación curricular en un programa para adolescentes inmigrantes en la enseñanza secundaria. En A. Camps y M. Milian (coords.), Miradas y Voces. Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües(pp.131-142). Barcelona: Graó.

Arnau, J., Garriga, A. y Fernández, L. (2008). El discurso profesora-alumnos inmigrantes en un aula de acogida de Secundaria. En E. Díez-Itza (ed.), Estudios de Desarrollo del Lenguaje y Educación (pp. 229-236). Oviedo: ICE Universidad de Oviedo.

Arnau, J., Garriga, A. i Fernández, L. (2008). El discurs professora-alumnes nouvinguts a una aula d’acollida de Secundària. A Institut de Ciències de l’Educació «Josep Pallach » (ed.). Nouvinguts, fins quan?. La incorporació de l’alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari (p.157-169). Girona: UdG Publicacions.

Sepúlveda, A. y Teberosky, A. (2008). Elaboración de listas a partir de textos y de textos a partir de listas. Lectura y Vida, 29(4), 6-19.

Teberosky, A., & Vilaginés, E. (2008). Le corpus d’enfant: quels outils? Cahiers de linguistique, Université de Perpignan, 1, 110 -127.

Portilla, C. y Teberosky, A. (2007). La influencia de la escritura en la comprensión del significado y la forma en variacaiones lexicales del español en niños preescolares. Forma y función, 20, 79-93.

Sepúlveda, A. y Teberosky, A. (2007). El alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita. En J. Bonals y M. Sánchez-Cano (coords.),Manual de asesoramiento psicopedagógico (pp.811-838). Barcelona: Graó.

Teberosky, A. (2007). El discurso escolar: entre la oralidad y la escritura. En A. Camps y M. Milian (coord.), Miradas y voces. Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües (pp. 227-244). Barcelona: Graó.

Teberosky, A. (2007). El texto académico. En M. Castelló (coord.), Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias(pp. 17-46). Barcelona: Graó.

Teberosky, A., Sepúlveda, A., Martret, G. i Fernandez de Viana, A. (2006). El discurs sobre els textos i el coneixement textual. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 40, 50-65.

Teberosky, A., & Ribera, N. (2006). A terminología metalingüística no ensino da linguagem escrita. Em: S. Delacours Lins e S. Vieira. (Coords). Linguagens, literatura e escola. Fortaleza: Editora UFC.

Ponències destacades en congressos i seminaris (últims 5 anys):

Arnau, J. (2009,). Teaching History in a mainstream classroom with newcomers: a teacher’s trainig project. TRI-CLIL International Conference on Semi-Immersion, abril, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España.

Arnau, J. (2009). La integració acadèmica i social dels alumnes nouvinguts a l’aula ordinària: un estudi de casos. Discurs de recepció com a membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, España.

Teberosky, A. (2009, noviembre). Jogos de llenguagem en la relaçao com a familia. I Encontro Internacional “Literacia familiar”, Universidad de Coimbra, Coimbra, Portugal.

Teberosky, A. (2007, septiembre). Llibres, lectura, parla i escriptura en l’ensenyament del llenguatge escrit en aules amb diversitat lingüística. En VI Jornades Institut Europeu de Programes d’Immersió, Palma de Mallorca, España.

Teberosky, A. (2007, noviembre). El aprendizaje lexical: aspectos metalingüísticos. Jornades Lectura, escritura y sordera. Universidad de Salamanca, Salamanca. España.

Teberosky, A. (2007, mayo). La ricerca sui processi di prima alfabetizzaziones. Jornades “Il senso dell’educare”. Dipartimento di Psicologia del Processi di Sviluppo e Socializzazione. Università “Sapienza” de Roma, Italia.

Be Sociable, Share!