Objectius

Objectius

En conjunt, l’oferta d’assignatures que contempla el pla d’estudis del MIPE permet adquirir els coneixements i desenvolupar les competències relacionades amb les tres finalitats que defineixen l’objecte d’estudi de la Psicologia de l’Educació entesa com a disciplina pont entre la Psicologia i l’Educació i, en conseqüència, els objectius formatius del títol són:

OF1. Dotar de coneixements teòrics que ajudin a entendre i explicar els canvis que es produeixen en el comportament o activitat de les persones com a resultat de la seva participació en pràctiques educatives i les característiques peculiars de les situacions educatives que condicionen aquests canvis en el comportament o activitat de les persones;

OF2. Capacitar per a elaborar uns procediments generals d’intervenció i disseny que ajudin a planificar i orientar aquests canvis en la direcció desitjada; i

OF3. Dotar d’eines per a construir unes pràctiques d’abordatge i resolució dels problemes i dificultats que sorgeixen quan els canvis no són els esperats o s’orienten en una direcció no desitjada.

Així com un quart objectiu relacionat amb el compromís personal i professional d’actuar sobre la realitat per a millorar-la:

OF4. Transmetre una visió moral i ètica que presideixi i guiï l’exercici de la professió, mostrant respecte cap a les diferències de gènere, cultura, capacitats i recursos, i davant les injustícies socials i econòmiques.

Els principals objectius formatius específics de les tres especialitats són els següents:

E1 Intervenció psicoeducativa i millora de les pràctiques educatives:

1E1 Dotar d’eines per a la pràctica de l’assessorament psicoeducatiu, atesa la diversitat de propostes vinculades a contextos socials i geogràfics diversos, tant d’educació no formal com formal en qualsevol nivell educatiu (des de l’educació infantil a l’educació superior).

2E1 Dotar de capacitats per al desenvolupament d’estratègies d’utilitat contrastada en l’assessorament psicoeducatiu dirigides a la millora i innovació de les institucions educatives i dels processos d’ensenyament i aprenentatge que en elles es desenvolupen.

E2 Orientació psicoeducativa en educació secundària:

1E2 Capacitar en relació a les funcions, instruments i estratègies d’utilitat contrastada en l’assessorament psicoeducatiu dirigides al professorat, alumnat, famílies i a les institucions d’educació secundària en el seu conjunt per a la millora i innovació dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

2E2 Dotar d’eines que permetin planificar i executar processos d’innovació centrats en el seguiment de l’alumnat i l’acompanyament i suport al professorat, especialment en el que concerneix el disseny, posada a punt i desplegament de mesures d’inclusió educativa, d’atenció a la diversitat i de personalització de l’aprenentatge.

E3 Investigació piscoeducativa:

1E3 Dotar de capacitats per a l’ús de metodologies, procediments i instruments de recerca psicològica i educativa per a intervenir i generar nous coneixements sobre els processos psicològics implicats en contextos d’ensenyament i aprenentatge.

2E3 Capacitar en el disseny i posada en marxa de recerques que permetin generar nous coneixements teòrics i metodològics en l’àmbit de la Psicologia de l’Educació, així com orientar i guiar la pràctica educativa.

Competències a l’entorn d’aprenentatge

C1. Sostenibilitat i compromís social. Valorar l’impacte social i mediambiental dels projectes i intervencions psicoeducatives, així com de defensar els valors democràtics fonamentals de la societat actual.

C2. Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques, els codis deontològics i la integritat intel·lectual que guien l’exercici professional de la Psicologia de l’Educació amb consciència de les implicacions socials de les diferents activitats realitzades.

C3. Treball en equip. Practicar de manera eficient i coordinada el treball col·laboratiu, amb participants diversos, en el disseny, gestió, planificació i execució de projectes i intervencions psicoeducatives i reptes col·lectius en el marc de la Psicologia de l’Educació, mantenint relacions fluides amb tots els intervinents i aportant solucions als problemes que es presenten.

C4. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. Mostrar autoregulació i capacitat d’aprenentatge autònom basat en la capacitat d’anàlisi, de reflexió, de síntesi, de raonament expert i d’aplicació dels sabers propis de la Psicologia de l’Educació en la pràctica, així com prendre decisions i adaptar-se a situacions noves o complexes.

C5. Capacitat creativa i emprenedora. Usar, crear, formular, dissenyar i gestionar projectes i intervencions psicoeducatives de manera proactiva i original en entorns i contextos nous o poc coneguts, complexos o multidisciplinaris.

C6. Perspectiva de gènere. Desenvolupar un raonament crític i un compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals, a la igualtat de dones i homes i a la no discriminació per raons de cultura, capacitats o recursos, adoptant una actitud de compromís personal i professional amb un procés permanent de canvi i millora social.

Be Sociable, Share!