Objectius

El Màster Oficial Interuniversitari de Psicologia de l’Educació ofereix tres especialitats associades a dos perfils formatius diferents:

 • Especialitat d’Intervenció Psicoeducativa. Perfil professional amb capacitat per planificar i dur a terme actuacions psicoeducativas amb un alt grau d’especialització, en situacions individuals, de grup i institucionals, així com per intervenir en persones al llarg del cicle vital.
 • Especialitat d’Orientació psicoeducativa en educació secundària. Perfil professional amb capacitat per a planificar i posar en marxa actuacions i processos d’innovació, en diferents nivells de l’organització i funcionament dels centres educatius de secundària i dirigits a diferents actors (equips directius, professorat, alumnat, famílies), que permetin transformar i revisar l’educació secundària obligatòria i postobligatòria actual per a avançar cap a un sistema coherent amb la nova ecologia de l’aprenentatge.
 • Especialitat d’Investigació Psicoeducativa. Perfil investigador i acadèmic amb capacitat per generar coneixement científic de qualitat, realitzar i analitzar críticament investigacions altament especialitzades, i per crear, analitzar i difondre informació i desenvolupar formació qualificada en psicologia de l’educació.

S’espera que, mitjançant la superació dels crèdits previstos per a l’obtenció del títol de Màster Oficial Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, els estudiants desenvolupin i adquireixin un conjunt de competències comunes i específiques relacionades amb aquests perfils.

Competències generals:

 • Capacitat per gestionar coneixement i informació avançada sobre investigació i intervenció psicoeducativas en contextos i escenaris educatius diversos.
 • Capacitat per dur a terme reflexions i anàlisis en psicologia de l’educació utilitzant coneixement especialitzat, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual.
 • Capacitats relacionades amb l’ús de metodologies, procediments i instruments d’investigació psicològica i educativa.
 • Capacitats relacionades amb l’ús funcional dels coneixements adquirits per al disseny de situacions, activitats i intervencions educatives.
 • Capacitats comunicatives i lingüístiques implicades en l’activitat científica i professional de la psicologia de l’educació.
 • Capacitats relacionades amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats acadèmiques i professionals de la psicologia de l’educació.
 • Capacitats personals i interpersonals per al treball en grups altament especialitzats i competitius de composició multidisciplinària.
 • Capacitat per dur a terme una autoreflexió sobre les pròpies competències i necessitats de formació en l’àmbit de la psicologia de l’educació.

Competències específiques:

 • Capacitats per avaluar processos psicològics de desenvolupament i d’aprenentatge humans, tant normals com a atípics, des dels primers mesos de vida fins a la vellesa, relacionats amb la participació de les persones en activitats i pràctiques educatives de naturalesa diversa.
 • Capacitats per detectar, prevenir i intervenir amb fi d’afavorir el desenvolupament i l’aprenentatge en persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social.
 • Capacitats per recollir, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions i generar nous coneixements sobre els processos d’aprenentatge en contextos educatius formals, no formals i informals.
 • Capacitats per avaluar i intervenir en processos psicològics implicats en el desenvolupament de pràctiques educatives, amb la finalitat de facilitar i promoure els processos d’aprenentatge i de desenvolupament dels participants i contribuir a la millora del funcionament i l’organització de les institucions corresponents.
 • Capacitats per recollir, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions i generar nous coneixements sobre la naturalesa i característiques de les interaccions, les activitats i els usos del llenguatge en el desenvolupament de situacions i pràctiques educatives formals, no formals i informals.
 • Capacitats per recollir, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions i generar nous coneixements sobre els processos psicològics relacionats amb l’aprenentatge de la comunicació i del llenguatge oral, escrit, signat i assistit en contextos educatius familiars i escolars, en situacions monolingües i multilingües.
 • Capacitats per recollir, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions, així com per intervenir i generar nous coneixements, sobre els processos psicològics implicats en l’ensenyament i l’aprenentatge en contextos educatius recolzats en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Capacitats per analitzar, avaluar i intervenir en processos de pensament i d’aprenentatge implicats en el desenvolupament de pràctiques d’educació formal, no formal i informal, mitjançant l’ús de diferents tipus de llenguatges.
Be Sociable, Share!