Tag: aprenentatge

Novetats

Conferència sobre la Fundació Formació i Treball per Albert Alberich

Novetats

Conferència: Pràctiques educatives familiars que promouen el desenvolupament de la llengua oral i l’aprenentatge de la lectura

Novetats

Defensa de la tesi “Learner Identity: Os outros significativos na Construção da identidade de aprendiz” por Vanessa Campos

Novetats

Conferència: “Researching and advancing learning that connects” Dr. Kriistina Kumpulainen

Novetats

Conferència: “Designing and Building Infrastructures to Support Equitable STEM Learning Across Settings” Dr. William Penuel

Novetats

Curs: Metodologies didàctiques i d’indagació per a la personalització de l’aprenentatge. Dra. Frida Díaz Barriga

Novetats

Defensa de la tesi doctoral “Nivells de concreció del desenvolupament d’habilitats de pensament com a contingut fonamental transversal del currículum”

Tèsis presentades, Tèsis UAB

Conversión de registros de representación numérica y construcción de significado

Tèsis presentades, Tèsis UAB

La relación entre la participación y la conciencia de grupo y su incidencia sobre los resultados de aprendizaje

Tèsis presentades, Tèsis UdL

El uso de información WEB en el desarrollo de procesos de aprendizaje de conocimientos sociales. Un estudio empírico en la Educación Secundaria Obligatoria

Tèsis presentades, Tèsis UB

La mediación del aprendizaje en el aula de ciencias a través de la argumentación: argumentación y consenso vs. argumentación por oposición

Tèsis presentades, Tèsis UB

Learner Identity a sociocultural approach to how people recognize and construct themselves as learners

Tèsis presentades, Tèsis UB

Evaluación de los aprendizajes mediante herramientas TIC. Transparencia de las prácticas de evaluación y dispositivos de ayuda pedagógica

Tèsis presentades, Tèsis UB

Interacció entre infants i formes d’organització de l’activitat conjunta

Tèsis presentades, Tèsis UB

L’aprenentatge de la lectura inicial: Una aproximació als coneixements dels infants i a les estratègies d’ensenyament

Tèsis presentades, Tèsis UAB

Estratègies de cerca i selecció d’informació a Internet

Tèsis presentades, Tèsis URL

Els procediments d’estudi de textos a l’ESO: concepcions i pràctiques