Grup d’estudis sobre lectura, escriptura i adquisició de coneixements, LEAC • UB

Investigador principal:

Castells, Núria

Investigadors:

Miras, Mariana; Minguela, Marta; Nadal, Esther; Pérez, Rocío.

Col·laboradors:

Espino, Sandra (Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya); Lordán, Eva (UPF Barcelona School of Management); Solé, Isabel.

Principals línies d’investigació que desenvolupa el grup:

  • Propostes d’intervenció en l’àmbit de l’ensenyament de la lectura i l’escriptura per aprendre.
  • Estratègies de comprensió lectora i de composició escrita: ensenyament i aprenentatge.
  • Lectura i escriptura epistèmiques: processos i resultats d’aprenentatge a través de textos escrits en Educació Secundària i a la Universitat

Projectes en curs:

Títol: Disseny i avaluació de programes d’intervenció per a la elaboració de síntesis escrites a partir de múltiples fonts en Secundària i Universitat.
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Investigador principal: Isabel Solé
Inici:2014 Fi: 2017

Títol: E-READ: Evolució de la lectura a l’era de la digitalització (COST-ACTION IS1404)
Entitat finançadora: European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research – COST.
Investigador principal: Anne Mangen
Inici: 2014 Fi: 2019

Publicacions destacades del grup (últims 5 anys):

Llibres

Espino, S. y Barrón, C. (2017). La lectura y la escritura en la educación en México. Aproximaciones teóricas, experiencias aplicadas y perspectivas de futuro. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE, UNAM).

Capítols de llibres

Espino, S. (2017). Leer y escribir para aprender en los contextos de educación formal. En S. Espino y C. Barrón (Coords.). La lectura y la escritura en la educación en México. Aproximaciones teóricas, experiencias aplicadas y perspectivas de futuro (pp.15-33). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE, UNAM).

Castelló, M., Mateos, M., Castells, N., Iñesta, A., Cuevas, I., & Solé, I. (2016). Spain. In O. Kruse, M. Chitez, B. Rodriguez, & M. Castelló (Eds.), Exploring European Writing Cultures: Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages Used in European Higher Education (Working Papers in Applied Linguistics 10) (pp.204-215). Zurich: ZHAW Zurich University of Applied Sciences.

Solé, I. (2015). Alfabetización académica y lectura. En I. Ballano y I. Muñoz, Escribir en el contexto académico (pp. 35-51). Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto.

Bargalló, I. i Solé. I. (2014). Els serveis educatius de la petita infancia com context de desenvolupament. A D. Cabrera (Coord.), Noves mirades a l’educació infantil (p. 113-138). Barcelona: Horsori.

Castells, N., Neumann, A., & Solé, I. (2014). Advantages and difficulties of conducting thinking-aloud protocols in the school setting. In A. Neumann & I. Mahler (Hrsg.), Empirische Methoden in der Deutschdidaktik: Audio- und videografierende Unterrichtsforschung (pp. 204-225). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Espino, S., Díaz Barriga, F. y Barrón, C. (2014). La escritura y comunicación de textos científico-académicos. Una experiencia formativa con estudiantes de posgrado en el entorno Moodle. En J. A. Jerónimo (Coord.), Recursos Digitales y Aprendizaje Mediado (pp. 440-449). Ciudad de México: FES Zaragoza, UNAM.

Mateos, M., Solé, I., Martín, E., Cuevas, I., Miras, M., & Castells, N. (2014). Writing a synthesis from multiple sources as a learning activity. In P.D. Klein, P. Boscolo, L.C. Kirkpatrick, & C. Gelati (Vol. Eds.), Studies in Writing: Vol. 28, Writing as a Learning Activity (pp. 169-190). Leiden: Brill.

Solé, I. (2014). El aprendizaje de la competencia lectora. En C. Lomas (Ed.), La educación lingüística: entre el deseo y la realidad (pp. 84-96). Madrid: Octaedro.

Castells, N., Solé, I., Luna, C., Lordán, E., Nadal, E., Miras, M., & Espino, S. (2013). Training a Primary Education teacher to teach expository text comprehension strategies. In J. Arnau (Ed.), Reviving Catalan at School: Challenges and Instructional approach (pp. 72-95). Bristol: Multilingual Matters/Institut d’Estudis Catalans.

Articles

Espino, S. (2017). La toma de apuntes: el punto de vista de los estudiantes universitarios mexicanos. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 22(8), 64-83.

Lordán, E., Solé, I., & Beltrán, F. S. (2017). Development and initial validation of a questionnaire to assess the reading beliefs of undergraduate students: The Cuestionario de Creencias sobre la Lectura. Journal of Research in Reading, 40(1), 37-56. DOI: 10.1111/1467-9817.12051

Espino, S. y Miras, M. (2016). Representación, enfoque de aprendizaje y uso efectivo de los apuntes en estudiantes universitarios. Sinéctica, 47, 1-17.

Lordán, E. (2016). La lectura, hoy. ¿Llave de acceso al mundo o vehículo para movernos por él y transformarlo? Harvard Deusto – Learning & Pedagogics, 5, 18-23.

Mateos, M., Solé, I., Martín, E., Castells, N., Cuevas, I., & González-Lamas, J. (2016) Epistemological and reading beliefs profiles and their role in multiple text comprehension. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 14(2), 226-252.

Solé, I. (2016). L’aprenentatge de la lectura en lectors debutants… i el seu sensenyament.       Llengua, Societat i Comunicació, 14, 13-20

Castells, N., Mateos, M., Martín, E., Solé, I., & Miras, M. (2015). Profiles of Self-perceived Competencies and Conceptions of Academic Writing in University Students. Culture & Education, 27(3), 569-593. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/11356405.2015.1072358

Espino, S. (2015). La enseñanza de estrategias de escritura y comunicación de textos científicos y académicos a estudiantes de posgrado. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 20(66), 959-976.

Minguela, M., Solé, I., & Pieschl, S. (2015). Flexible self-regulated reading as a cue for deep comprehension: Evidence from online and offline measures. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 28, 721-744.

Castells, N. & Solé, I. (2013) . Early literacy development in Catalan: characteristics and instructional influence. Da investigação às práticas, 3, 3-23.

Espino, S. y Miras, M. (2013). El proceso de anotación y el uso posterior de los apuntes para el aprendizaje: estado actual de la cuestión. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 59, 1257-1280.

Minguela, M. (2013). La lectura a l’Educació Primària: quan molt està per fer i molt és possible. Perspectiva Escolar, 368, 42-46.

Miras, M., Solé, I. y Castells, N. (2013). Creencias sobre lectura y escritura, producción de síntesis escritas y resultados de aprendizaje. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 18(57), 437-459.

Solé, I. y Minguela, M. (2013). Aportaciones de la psicología a la comprensión de los procesos de lectura. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 63, 51-59.

Solé, I., Miras, M., Castells, N., Espino, S., & Minguela, M. (2013). Integrating information: an analysis of the processes involved and the products generated in a written synthesis task. Written Communication, 30, 63-90.

Ponències destacades a congressos i seminaris (últims 5 anys):

Minguela, M. (2018, August). The role of monitoring and control decisions in superficial and deep comprehension of texts. Póster presented at SIG Metacognition 16 Conference. Zúrich, Suiza.

Minguela, M., Castells, N., Solé, I., Miras, M., & Nadal, E. (2018, March). Improving questioning/answering strategies in learning from texts: Effects of an intervention on teachers’ practices in students’ performance. Póster presented at The spatial turn and its implications on (in)formal learning contexts Conference. Bochum, Alemania.

Castells, N., Minguela, M., Nadal, E., Lordán, E., & Cuevas, I. (2017, September). Higher Education Students’ Preferences for Reading to Learn: Paper or Screen? Academic Field Differences. Paper presented at I International scientific conference: Books, Screens and the Reading Brain. Vilnius, Lituania.

Castells, N., Solé, I., Lordán, E., Minguela, M., Nadal, E. y Miras, M. (2017, junio). Relaciones entre lectura y escritura: La escritura a partir de fuentes en la Universidad. Comunicación presentada al Seminario Científico La investigación española sobre escritura en las universidades en el contexto internacional. Fortalezas y debilidades de la Red RIEA-EA. Madrid, España.

Castells, N., Solé, I., Miras, M., Minguela, M., Lordán, E., & Nadal, E., (2017, May).  Intervention on questioning/answering in learning from multiple documents. Paper presented at “Emotional texts data base” workshop, organized by COST Action IS1404, E-READ. Barcelona, España.

Nadal, E., Castells, N., & Miras, M. (2017, February). Improving selection and organization skills when synthesizing complementary information sources in secondary education. Paper presented at Writing Research Across Borders IV. Bogotá, Colombia.

Espino, S. (2016, mayo). Lectura y escritura de textos científicos y académicos en educación superior y procesos de enseñanza y aprendizaje online. Comunicación presentada en Coloquio Nuevas Tendencias y Propuestas en la Investigación Educativa en el IISUE. Ciudad de México, México.

Castells, N., Cuevas, I., Nadal, E., Minguela, M., Lordán, E., Miras, M.,  Gómez, I. i Sánchez, M. (2015, juliol). Què diuen els estudiants universitaris sobre l’avaluació de les activitats que comporten llegir i escriure per aprendre? Hi ha diferències en funció de l’àmbit on estudien? Comunicació presentada al V Congreso Internacional UNIVEST: los retos de mejorar la evaluación. Girona, España.

Castells, N., Miras, M., Cuevas, I., Lordán, E., Minguela, M., Nadal, E., Gómez, I. y Sánchez, M. (2015, junio). ¿Utilizan las TIC los estudiantes de distintos ámbitos de conocimiento cuando tienen que resolver actividades que implican leer y escribir para aprender? Póster presentado en el 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián, España.

Espino, S., Soriano, R. y Hernández, A. (2015, noviembre). Leer y escribir para aprender en Pedagogía. Visión de los estudiantes. Comunicación presentada en el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa. Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). Chihuahua, México.

Espino, S. (2015, octubre). Leer y escribir en el posgrado. Una experiencia formativa con estudiantes de Biomédica. Comunicación presentada en el IV Seminario Internacional de Lectura en la Universidad. Literacidad Académica: Retos y Perspectivas. Evento de la RED Cultura Escrita y Comunidades Discursivas. Tlaxcala, México.

Lordán, E. y Solé, I. (2015, junio). ¿Cómo consideran la lectura los estudiantes de Grado universitario? Diferencias entre sexos, cursos y disciplinas. Comunicación presentada en el 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián, España.

Minguela, M. y Solé, I. (2015, junio). Comprensión lectora y metacognición en buenos y malos lectores. En M. Mateos (Chair), Diseño y evaluación de programas de intervención para la elaboración de síntesis escritas a partir de múltiples fuentes en Secundaria. Simposio presentado en el 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián, España.

Nadal, E., Castells, N., & Miras, M. (2015, April). Improving selection and organization skills to write a synthesis: An intervention program. Poster session presented at the AERA Annual Meeting. Chicago, Illinois, EUA. Accesible en: http://www.aera.net/Publications/Online-Paper-Repository/AERA-Online-Paper-Repository

Nadal, E., Miras, M. y Castells, N. (2015, junio). Una propuesta de intervención para la mejora de la selección y la organización de la información en la producción de síntesis escritas. En M. Mateos (Chair), Diseño y evaluación de programas de intervención para la elaboración de síntesis escritas a partir de múltiples fuentes en Secundaria. Simposio presentado en el 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián, España.

Castells, N., Mateos, M., Martín, E., Solé, I., & Miras, M. (2014, February). Profiles of self-perceived competencies and conceptions of academic writing in university students. Paper presented at Symposium Writing Research Across Borders III. Paris, Francia.

Espino, S. (2014, octubre). Enseñanza de estrategias de escritura y composición de textos científicos y académicos a estudiantes de posgrado. Comunicación presentada em la Jornada La lectura y escritura en la Educación Superior en México. Aproximaciones teóricas, experiencias aplicadas y perspectivas de futuro. Ciudad de México, México.

Espino, S., Díaz Barriga, F. y Barrón, C. (2014, agosto). La escritura y comunicación de textos científico-académicos. Una experiencia formativa con estudiantes de posgrado en el entorno Moodle. Comunicación presentada en el Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología (CIAMTE). Ciudad de México, México.

Lordán, E. (2014, abril). ¿Influyen las creencias sobre la lectura en el grado en que los estudiantes universitarios comprenden múltiples textos? Conferencia invitada en el Tercer Encuentro de Investigadores en Desarrollo Cognitivo y Educación. Bariloche, Argentina.

Nadal, E., Castells, N., & Miras, M. (2014, February). Improving the selection of information when producing a written synthesis. Paper presented at Writing Research Across Borders III. Paris, Francia.

Nadal, E., Miras, M., & Castells, N. (2014, August). Organizing complementary information in a written synthesis: Results from an intervention program in history. In S. De la Paz & J. van Drie (Chairs), Promoting historical learning by integrating reading, dialogue and writing for secondary students. Symposium at the Conference on Writing Research. Amsterdam, The Netherlands.

Lordán, E., Solé, I., & Salvador Beltrán, F. (2013, August). The explicitness of undergraduate students’ reading beliefs and their impact on reading comprehension. Paper presented at the 18th European Conference on Reading. New Challenges, New Literacies (Swedish Council of International Reading Association). Jönköping, Sweden.

Minguela, M. & Solé, I. (2013, August). The importance of self-regulation to deeply comprehend texts. Paper presented at the EARLI conference. Munich, Alemania.

Minguela, M. & Solé, I. (2013, July). Do skilled readers better self-regulate their rereading? Poster presented at 23rd Annual Meeting of the Society of Text and Discourse. Valencia, España.

Minguela, M. & Solé, I. (2013, June). Is self-regulation important for being fully competent in reading? Paper presented at the International Association for the improvement of the Mother Tongue Education (IAMTE). Paris, Francia.

 

Be Sociable, Share!