Matèries obligatòries

Matèria 1 obligatòria comuna

Coordenades teòriques, epistemològiques i professionals de la psicologia de l’educació

Matèria 2 obligatòria de l’especialitat d’Investigació Psicoeducativa

Investigació en psicologia de l’educació

Matèria 3 obligatòria de l’especialitat d’Intervenció Psicoeducativa

Orientació i intervenció psicoeducativa

<< pla d’estudis

Be Sociable, Share!